Navigácia

Projekty

Projekty školy

Šk.rok 2014/15

Základná škola vo Veľkom Záluží sa zapája do projektov organizovanými rôznymi predkladateľmi a tiež vypracováva svoje vlastné.

 

                                                                                                                                                    Projekt "Na Ujlackej veži"                                                                                       

 Dňa 13.12.2014 sa  v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží konal  už 3. ročník prehliadky ľudových piesní s cimbalovou hudbou Ponitran. Autorom  myšlienky a zároveň aj realizátorom  tohto krásneho  podujatia  je p. učiteľ Mgr. Peter Hujer, ktorý je dlhoročným členom ľudovej hudby Ponitran a v minulosti pôsobil ako učiteľ na tunajšej základnej škole.                                                                                                                                                                                              

Organizátormi podujatia boli Obecný úrad v zastúpení odstupujúceho starostu p. Karola Bútoru, Základná škola vo Veľkom Záluží a Centrum voľného času Slniečko. Pri organizovaní tohto projektu sme požiadali o podporu Vyšší územný celok.  Projekt predkladala p. uč. Mgr. Eva Hujerová.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Bezpečná škola                                                                                                           

 Povinnosťou každej školy je vytvárať svojim žiakom bezpečné prostredie na výchovu a vzdelávanie v zmysle školskej legislatívy.

Našim cieľom je zvýšiť úroveň bezpečnosti v škole a vytvoriť tak prostredie, ktoré zabezpečuje zdravý vývin dieťaťa po všetkých stránkach – fyzickej, psychickej, osobnostnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.

Dôraz sa kladie na predchádzanie negatívnym javom, prevenciu kriminality, budovanie pozitívnej atmosféry v škole a posilňovanie vzájomných vzťahov.

Škola pripravuje rôzne prednášky, besedy, prezentácie s témou bezpečnosti a ochrany zdravia. Pri príprave týchto aktivít spolupracuje s lekármi, záchranármi,  lektormi, rodičmi, centrom ped.- psychologického poradenstva v Nitre.

Zvýšenú pozornosť venuje tejto téme aj pred školami v prírode, exkurziami, výletmi a inými aktivitami.

Učitelia sa tiež rozprávajú so žiakmi o tom, na čo si dávať pozor napríklad počas prázdnin alebo cestou do školy.

V škole je zriadená schránka pre žiakov s názvom "Schránka dôvery", kam môžu žiaci písať svoje návrhy, problémy a sťažnosti, ktoré by sa neopovážili priamo povedať svojim učiteľom.

Učitelia sa počas vyučovacích hodín (najmä na hodinách Informatiky) venujú problematike bezpečného a zodpovedného používania internetu a mobilných telefónov, propagujú stránku Zodpovedne.sk.

 

 Projekt "Detská olympiáda"

 

Autorkou tohto projektu je p. uč. Mgr. Zuzana Zabáková. O podporu požiadala Nitriansky samosprávny kraj. Cieľom projektu je ukázať deťom, že je krajšie a zábavnejšie tráviť voľný čas športom a pohybom na čerstvom vzduchu než pasívnym pozeraním televízie a hraním počítačových hier. Týmto spôsobom chceme rozvíjať  ich pohybovú aktivitu a pozitívne vplývať na  celkový zdravý vývin.Projekt má dve zložky:

1.Pri príležitosti Dňa detí zoorganizujeme detskú olympiádu. Jej súčasťou budú rôzne súťaže a preteky pre deti. Víťazi budú odmenení.

2. Čo dokážu naše ruky a nohy

Naším cieľom je podporiť a rozvíjať pohybovú zdatnosť detí v školskom klube. Chceme zakúpiť pomôcky a hračky, ktoré by rozvíjali hrubú a jemnú motoriku detí.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Zálužie
    Školská 851, 95135 Veľké Zálužie
  • 0376592203