Navigácia

O škole

Profil školy

 

 

Naším dlhodobým cieľom je, aby žiaci v našej škole získali čo najviac vedomostí, vedeli ich uplatniť v praktickom živote,  aby sa  z nich stali  slušní, dobre vychovaní ľudia a skutočné osobnosti.

V dlhodobej koncepcii rozvoja školy je hlavným cieľom humanisticko-demokratizačný proces výchovy a vzdelávania. Jednu z možných ciest humanizácie vidíme v uplatňovaní netradičných prístupov učiteľa k žiakovi. Ide o základné zmeny vo vzťahoch medzi učiteľom a žiakom, žiakom a žiakom, učiteľom a rodičom. Zameriame sa na zmenu celkovej klímy školy a hľadanie optimálnych metód práce s deťmi.

Ciele :

  • Naučiť žiakov otvorene hovoriť o problémoch v škole.
  • Podnietiť záujem žiakov o svoju školu.
  • Aktívne vytvárať v žiakoch pocit sebadôvery v tom zmysle, že každý sa môže zúčastňovať na živote školy, je vypočutý a akceptovaný a cíti sa byť užitočný.
  • Viesť žiakov k dodržiavaniu ľudských práv, čo je hlavným atribútom školy vo všetkých vzťahoch.

Ovládanie informačných a komunikačných technológií a ich aktívne využívanie je jednou z hlavných kľúčových kompetencií. Chceme aby každý žiak bol informačne gramotný, mal prístup k internetu a mal možnosť pociťovať výhody informačnej spoločnosti. 

Popri IKT je dôležité ovládanie cudzích jazykov. S vyučovaním anglického jazyka začíname v 2. ročníku a v 6. ročníku pribúda žiakom druhý cudzí jazyk- nemčina, alebo ruština.

Veľký dôraz budeme klásť na rozvoj talentov vo všetkých oblastiach a zapájať žiakov do rôznych súťaží- športových, speváckych, tanečných, recitačných, výtvarných.

Hlavnou prioriotou vzdelávania v našej škole bude aj  naďalej  dobrá príprava žiakov na stredné školy i do života. Našich žiakov budeme viesť tak , aby sa naučili zaujať stanovisko, vynájsť sa, zvládať konfliktnú situáciu a vedieť riešiť problémy.

Zameriame sa na zvýšenie odbornosti a kvalifikovanosti pedagogického zboru, ďalšie vzdelávanie a inovácie vo vyučovacom procese, ako aj na účasť rodičov a verejnosti na realizácii našich projektov.

   

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Zálužie
    Školská 851, 95135 Veľké Zálužie
  • 0376592203