Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
biológia BIO
dejepis DEJ
etická výchova ETV
fyzika FYZ
geografia GEG
hudobná výchova HUV
chémia CHE
informatická výchova IFV
informatika INF
matematika MAT
náboženská výchova NBV
nemecký jazyk NEJ
nemecký jazyk/ruský jazyk NEJ/RUJ
občianska náuka OBN
pracovné vyučovanie PVC
prírodoveda PDA
prvouka PVO
ruský jazyk RUJ
slovenský jazyk a literatúra SJL
technika THD
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
vlastiveda VLA
výchova umením VUM
výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Zálužie
    Školská 851, 95135 Veľké Zálužie
  • 0376592203