• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Rozlúčka so školským rokom

  Rozlúčka so školským rokom

  Opäť sa skončil ďalší školský rok. Ráno sa všetci žiaci, pedagógovia, rodičia a milí hostia stretli  na jeho slávnostnom ukončení. Atmosféru umocnili svojim vystúpením žiaci 1. ročníka prednesom básne, v ktorej ďakovali pani učiteľkám. Veselý tanček predviedli žiaci školského klubu a svojim príhovorom, poďakovaním vyučujúcim a básňou sa s nami rozlúčili žiaci 9. ročníka. Pani riaditeľka Mgr.D. Lahučká v slávnostnom príhovore poďakovala všetkým pedagógom,vychovávateľkám,asistentkám,pani kuchárkam, pánovi školníkovi a pani upratovačkám za ich celoročnú prácu. Zablahoželala žiakom k ich vysvedčeniam, pochválila ich za ich prácu a popriala im, aby sa im aj v budúcom školskom roku darilo dosahovať dobré študijné výsledky. Spomenula aj niektoré problémy, ktoré sa vyskytovali počas roka najmä v správaní niektorých žiakov. Týkali sa výstredného obliekania, účesov, vulgárneho vyjadrovania a ničenia školského majetku. Poprosila o pomoc aj rodičov, ktorých spolupráca so školou je veľmi dôležitá. Pani riaditeľka vyhodnotila najlepšie triedy a jednotlivcov v zbere papiera:

  1. miesto: 7. A- 758 kg, najviac - Charlotte Marlene Sika

  2. miesto: 1.B - 598 kg, najviac - Adamko Gerhard

  3. miesto: 3.A- 578 kg, najviac-   Adamo Vindiš

  4. miesto: 8.A - 478 kg , najviac - Adam Cocher 

  Taktiež odmenila žiakov Jakuba Ivančíka a Natálku Audyovú, ktorí vzorne reprezentovali našu školu v umeleckých súťažiach.

  Najlepšími žiakmi školy sa stali tento rok Dávid Kováč z 9.A a Olívia Krišková z 9.B.

  Z radov pedagógov odchádza do dôchodku pani učiteľka Mgr. Gabriela Ostertágová, ktorá vyučovala dlhé roky matematiku a informatiku. Pani riaditeľka jej poďakovala za jej dôkladnú a svedomitú prácu a popriala jej veľa zdravia a šťastia v ďalšom živote. Rozlúčili sme sa aj s Mgr. R. Komárňanskou, ktorá odchádza na iné pôsobisko a prajeme jej veľa úspechov.

  Prítomným sa prihovorili aj hostia - pán starosta Milan Bíro, riaditeľka CVČ Slniečko Mgr. Eva Gergeľová a dôstojný pád ThLic. Anton Ižold PhD.

  V závere pani riaditeľka popriala žiakom krásne prázdniny a pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom zaslúženú dovolenku! 

 • Exkurzia 5.B na farme Dubina

  Exkurzia 5.B na farme Dubina

  Dňa  23.5.2022 bola trieda 5.B na exkurzii na farme Dubina. Žiaci využili svoje poznatky z hodín biológie, aby  si urobili svoje vlastné fotografie, ktoré použili na tvorbu školského projektu z biológie – fotoalbumu rastlín a živočíchov.

  Ďakujeme za cenné informácie p. Terézii  Banásovej, ktorá sa nám venovala a ukázala deťom všetky zvieratá aj poľovnícke exponáty.

  Mgr. E. Hambalková

 • Exkurzie žiakov 8. a 9. ročníka

  Exkurzie žiakov 8. a 9. ročníka

  3.6.2022 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci

  prednáška spojená s premietaním planét, galaxií na kopule planetária

  6.6.2022 ENERGOLAND  Mochovce

  zábava s energiou, interaktívne exponáty poskytli  zaujímavé informácie o využití rôznych druhov energií

  20.6.2022 filmové predstavenie Jurský svet: Nadvláda

 • Výtvarná súťaž Čarovná záhrada

  Výtvarná súťaž Čarovná záhrada

  V máji sa žiaci našej školy zapojili do výtvarnej súťaže Čarovná záhrada, ktorú organizoval Slovenský zväz záhradkárov. Do súťaže sme poslali 3 práce prvákov v kategórii 1.-4. ročník a 4 práce šiestakov do kategórie 5.-9. ročník. Na konci školského roku prišlo vyhodnotenie súťaže a ocenenou bola aj žiačka našej školy Natália Audyová zo 6.B. Je to už druhá výtvarná súťaž, v ktorej bola Natálka v tomto školskom roku úspešná. Aj keď všetky práce našich žiakov boli plné fantázie, práve jej tvorba najviac oslovila odbornú porotu. Obsahuje veľa čarovných prvkov - domček na strome, zrúcaninu hradu, hríbikovú dedinku...  Skúste si ju sami prezrieť.

  Všetkým žiakom ďakujeme za nadšenie z tvorby a želáme veľa ďalších tvorivých nápadov. Špeciálna vďaka za reprezentáciu školy patrí najmä Natálke Audyovej, ktorej talent ešte budeme môcť obdivovať určite aj v budúcnosti.

  Mgr. L. Bíliková

 • Exkurzia 5.A a 5.B

  Exkurzia 5.A a 5.B

  Dňa 20.6.2022 sa žiaci 5.A a 5.B triedy vybrali na exkurziu do Levíc. Navštívili Atlantis centrum, kde si vyskúšali rôzne interaktívne hry, hlavolamy a zábavky. Tu si overovali svoje vedomosti z rôznych vyučovacích predmetov, súťažili s časovým limitom......., veď si pozrite fotografie. Bol to pekne strávený deň.

  Mgr .Iveta Lisyová, Mgr .Gabriela Ostertágová, triedne učiteľky

 • PIATACI PROTI VOJNE

  PIATACI PROTI VOJNE

  Poslednou témou učiva dejepisu v 5. ročníku je vojna. Práve v tomto období je vojna pre nás aktuálnou problematikou. Blízkosť vojnového konfliktu v  ľuďoch vyvoláva strach, obavy. Možno si myslíme, že deti túto napätú situáciu nevnímajú, ale opak je pravdou. Presvedčili nás o tom aj samotní piataci, ktorí mali ako projekt napísať list Organizácii Spojených národov, ktorá by mala byť garantom mieru vo svete. Vo svojich listoch vyjadrili vlastný názor na vojny, zbrane, nepriateľstvo medzi ľuďmi... Pripomenuli tiež dôsledky, ktoré vojny so sebou prinášajú a žiadali o zabezpečenie mieru pre všetkých.

  Mgr. Bíliková a Mgr. Lisyová

 • Ako sa štvrtáci skamarátili s pamiatkami  UNESCO

  Ako sa štvrtáci skamarátili s pamiatkami  UNESCO

  Tieto skvosty, zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva  UNESCO, štvrtáci  už poznajú. Zoznámili sa s nimi na hodinách vlastivedy. Svoje vedomosti o kultúrnych  a prírodných pamiatkach UNESCO na Slovensku a o nehmotnom kultúrnom dedičstve využili a vytvorili zaujímavé a poučné projekty. Veríme, že vedomosti získané na vyučovaní vlastivedy budú vedieť použiť aj k naplánovaniu výletov so svojimi blízkymi počas nastávajúcich letných prázdnin. 

  Navštívte  spolu miesta slovenské a zároveň svetové!

  Hurá na prázdniny, hurá spoznávať naše Slovensko!

  Mgr. E. Škodová

 • Hravá hodina vlastivedy vo 4. ročníku

  Hravá hodina vlastivedy vo 4. ročníku

  Pomocou didaktickej pomôcky- koberca „Poznaj Slovensko na koberci“  sa žiaci hrali a zároveň učili. Na záver školského roka to bolo príjemným spestrením hodín vlastivedy. Pri tejto hre žiaci aplikovali získané vedomosti, ktoré nadobudli počas celého školského roka. Znalosti o rodnej vlasti potrebovali k priraďovaniu kartičiek s názvami a znakmi do mapy Slovenska na koberci. O každom názve si povedali, čo všetko o danom mieste vedia – čím je toto mesto významné, o jeho histórii, čo sa tu vyrába alebo s akým zážitkom ho majú žiaci spojené,...Takto sme navštívili veľa slovenských miest, aj keď len prstom na koberci!

  Mgr. E. Škodová

   

 • Život v budúcnosti

  Život v budúcnosti

  Ako bude vyzerať život o sto či dvesto rokov? Navštívia našu planétu mimozemšťania? Takýmito a podobnými otázkami sa zaoberali žiaci 7. ročníka na hodinách anglického jazyka pri preberaní budúceho času. Svoje tvorivé schopnosti vložili do projektov a vytvorili krásne interaktívne miniknižky, sitko na špagety premenili na UFO so zvieratkami, vytvorili mimozemskú rodinku, Robocopa a iné zaujímavé vesmírne predmety a bytosti. Na pomoc siedmakom prišli aj mladší žiaci z 5. a 6. ročníka. Tí prepojili život v budúcnosti s preberanou témou Časti tela a svojimi výtvormi nám ukázali ako taký mimozemšťan môže vyzerať. Ďakujeme im za krásne práce a dúfame, že ich tento projekt zaujal.

  Mgr. Z. Zabáková

 • Výchovný koncert

  Výchovný koncert

  aDňa 8.5.2022 sa žiaci 5.- 9. ročníka zúčastnili koncertu zameraného na šikanovanie a zneužívanie moci medzi rovesníkmi. V názorných scénkach a aktuálnych textoch piesní mali možnosť rozpoznávať prejavy násilia, agresie a šikanovania v školskom prostredí ale i mimo školy. Súčasťou výchovného koncertu bolo poukázať na možnosť odmietnuť prejavy agresie a nedať sa zatiahnuť do jej područia, nebyť jej súčasťou. Je veľmi dôležité, ak sa s prejavom agresie stretneme, prípadne sme jej obeťou, čo najskôr na ňu upozorniť a tak pomôcť agresora identifikovať.

 • Deň detí

  Deň detí

  Dňa 1. 6. 2022 sme si v našej škole pripomenuli Deň detí zábavným dopoludním. Hlavné organizátorky podujatia, pani učiteľky Mgr. Z. Zabáková a Mgr. Z. Sopúchová pripravili pre žiakov 10 stanovíšť s tematikou „Zvieratá“ pod zaujímavými názvami. Napr. Pavučinka tety Pavúkovej, Múdre hlavičky kráľovnej Levice, Spartan chameleón, Paličky tety Pandy, Hádanky v sovej ríši, Hadia ríša atď. Organizačne im pomáhali žiaci 8. a 9. ročníka. Mnohé deti prišli v tento deň do školy s obrázkom zvieratka na svojom tričku alebo s čelenkou so zvieracími uškami. Pre všetkých bolo pripravené maľovanie na tvár. Na stanovištiach mali žiaci možnosť súťažiť a zabaviť sa, čím oslávili svoj sviatok. Na začiatku dopoludnia každý dostal papierovú medailu.  Za splnenie disciplíny deťom na nej pribúdali pečiatky. Súťažili väčšinou vo dvojiciach. Zaujímavé a zábavné súťaže boli zamerané na obratnosť, pohotovosť, sústredenie, ale aj čítanie s porozumením a logické uvažovanie. Po prejdení všetkých stanovíšť a splnení všetkých úloh bol pre deti pripravený stôl s odmenami a sladkosťami.

  Za pekné darčeky ďakujeme potravinám Môj obchod Kravla Lehota a za sladké dobroty Rade rodičov pri ZŠ Veľké Zálužie.

  Veríme, že sa žiakom tohtoročný Deň detí páčil a že si domov odniesli veľa pekných zážitkov.

  A. Zajková, T. Novotná  8.B

 • NAJ škola Slovenska

  NAJ škola Slovenska

  V pondelok 30.5.2022 sa žiaci 8.A, 8.B triedy zúčastnili na celoslovenskej súťaži NAJ ŠKOLA. Súťaž sa natáčala v štúdiách RTVS v Bratislave. Súťažili tri družstvá, v každom družstve boli traja žiaci. Za našu školu to boli - D.Halveland, R. Srncová, F. Tkáč. Otázky boli rozdelené do štyroch kôl, zameriavali sa na všeobecné vedomosti z jednotlivých predmetov a na znalosti z regiónov. V druhom kole súťažila aj p. uč. E. Ostertágová.Do celoslovenského kola postúpila ZŠ Majcichov. Naši žiaci boli šikovní, súťaž sa im veľmi páčila a boli radi, že získali nové zážitky z priameho natáčania v televízii.

  Mgr. E. Ostertágová, Mgr. M. Čambalová

   

 • Záujem o antigénové testy

  Záujem o antigénové testy

  Vážení rodičia!

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19. Z tohto dôvodu by sme Vás chceli požiadať o vyjadrenie Vášho záujmu o antigénové samotesty na domáce použitie pre Vaše dieťa, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole.

  MŠVVaŠ SR plánuje zabezpečiť distribúciu antigénových samotestov na bezpečný návrat do škôl v školskom roku 2022/2023 na konci školského roka 2021/2022, aby rodičia dostali antigénové samotesty ešte pred letnými prázdninami.

  Vopred zdôrazňujeme, že rodičia, ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR, zatiaľ v pondelok a vo štvrtok.

  Harmonogram zisťovania záujmu a preberania antigénových samotestov pre žiakov, okrem budúcich žiakov prvých a končiacich ročníkov

  1. Škola zistí záujem o domáce antigénové samotesty od rodičov prostredníctvom EDUPAGE, e-mailom do 3. júna 2022.
  2. Škola na základe preukázateľného záujmu o antigénové samostesty od rodičov
   resp. plnoletých žiakov požiada príslušný regionálny úrad školskej správy o výdaj antigénových samotestov do 7. júna 2022.
  3. Od 13. júna 2022 do 29. júna 2022  škola vyzdvihne požadovaný počet antigénových samotestov v stanovenom termíne na mieste určenom regionálnym úradom školskej správy daného kraja. Regionálny úrad školskej správy vydá antigénové samotesty po kontrole prejaveného záujmu od rodičov.
  4. Škola antigénové samotesty odovzdá rodičom na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu do konca školského roka 2021/2022.

  Harmonogram zisťovania záujmu a preberania antigénových samotestov pre budúcich žiakov prvých ročníkov

  1. Škola zistí záujem o antigénové samotesty od rodičov pre budúcich žiakov prvých ročníkov v školskom roku 2022/2023 najneskôr do 24. júna 2022 (napríklad e-mailom).
  2. Akonáhle škola zistí preukázateľný záujem od rodičov o antigénové samostesty, požiada príslušný regionálny úrad školskej správy o výdaj antigénových samotestov.
  3. Do 29. júna 2022  škola vyzdvihne požadovaný počet antigénových samotestov v stanovenom termíne na mieste určenom regionálnym úradom školskej správy daného kraja. Regionálny úrad školskej správy vydá antigénové samotesty po kontrole prejaveného záujmu od rodičov (napr. e-mailová komunikácia).
  4. Škola antigénové samotesty odovzdá rodičovi na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu v rámci svojich organizačných možností tak, aby sa žiak mohol otestovať pred prvým nástupom do školy t.j. 5. septembra 2022.

   Záujem o testy prosíme nahlásiť triednym pani učiteľkám najneskôr do štvrtku 2.6.2022.


 • 1.jún- Deň detí

  1.jún- Deň detí

  Zajtra 1.6. majú deti svoj sviatok. Vyučovanie nebude.

  Pre žiakov budú pripravené hry a súťaže.

  I. stupeň - koniec o 11.30

  II. stupeň- koniec o 12.20

 • Biologická exkurzia - Tropicarium

  Biologická exkurzia - Tropicarium

  Tropicarium v Budapešti, najväčšie stredoeurópske morské akvárium, bolo cieľom biologickej exkurzie žiakov 9.ročníka. Hlavnou atrakciou Tropicaria je  žraločie akvárium s 11 metrov dlhým tunelom. Steny akvária sú zhotovené zo špeciálneho  hrubého nerozbitného panoramatického skla. Bol to pre nás nevšedný zážitok  obdivovať  dvojmetrové tigrované žraloky či majestátne raje,  ako nám plávajú nad hlavami. Živočíchy a rastliny v morských  akváriách pochádzajú z Indického oceánu, z Karibského a Červeného mora. Väčšina farebných rýb rôznych tvarov pochádza z koralových útesov. Na chvíľu sme sa tak aj my preniesli do vôd oceánu a zažili neopakovateľnú atmosféru tropického pásma.

  Mgr.Ballová, Mgr.Hambalková

 • Ôsmacke prieskumy

  Ôsmacke prieskumy

  Žiaci 8.B triedy sa na hodinách matematiky aktuálne zaoberajú témou štatistika. Na chvíľu sa z nich stali štatisti a teoretické vedomosti osvojené na vyučovacích hodinách aplikovali vo svojich prieskumoch. Každý žiak si vybral, aký štatistický znak bude skúmať a na akej vzorke. Pripravili si všetky podklady a hor sa do terénu! Niektorí žiaci zašli do materskej školy, kde zisťovali obľúbenú farbu malých škôlkarov. Iní robili prieskum v našej škole, konkrétne v 3. a 4. ročníku, kde sa žiakov pýtali na obľúbené ročné obdobie. V 5.B chceli vedieť, kto je ich obľúbený učiteľ. Ďalší žiaci boli veľmi aktuálni a zamerali sa na to, koho žiaci 2.stupňa tipujú na víťaza majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

  Po zbere údajov nasledovala tvrdá štatistická práca.Údaje museli spracovať a vyhodnotiť v prehľadnej tabuľke a v grafe.

  Naši ôsmaci túto úlohu krásne zvládli a pritom sa praktickou formou naučili preberané učivo. Prajeme im ešte veľa zanietenia a radosti z matematiky.

  Mgr. Z. Zabáková

 • Exkurzia prvákov do okresného mesta

  Exkurzia prvákov do okresného mesta

  Dňa 18.5.2022 sa 52 žiakov 1.ročníka zúčastnilo exkurzie do Nitry. Dozor mali triedne pani učiteľky- Mgr.Alena Bírová, Mgr. Zlatka Sopúchová, Mgr. Tatiana Horská. Cieľ cesty bol hrad a park.

 • Výlet do Zveroparku v Revištskom Podzámčí

  Výlet do Zveroparku v Revištskom Podzámčí

  V pondelok 23.5.2022 sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka spolu s pani učiteľkami zúčastnili celodenného výletu do Zveroparku pri Žarnovici. Počas celého dňa im prialo príjemné, slnečné počasie, ktoré zážitok z výletu umocnilo. Hneď po príchode sa deti rozbehli do „hladkacieho kútika“, kde sa mohli  pomaznať s rôznymi zvieratkami a tiež ich mohli aj kŕmiť. Čoskoro objavili detské ihrisko s trampolínami, kde sa šantenie ešte len začalo. V ďalšej časti programu nasledovala prehliadka areálu, v ktorom chovajú rôzne druhy zvierat – od pštrosov až po typické slovenské druhy- ovce, kravy, osly a kozy. Po krátkej desiatovej prestávke sa odviezli traktorom „Zverokukom“ na opačnú stranu areálu. Cestou sa dozvedeli veľa zaujímavostí o zvieratkách, ktoré tu žijú. Vystúpili v zábavnej časti parku, kde ich čakali skákacie hrady, šmykľavky a mnohé iné atrakcie. Tu detská zábava prepukla naplno. Unavení žiaci si potom oddýchli pri táboráku a pochutnali si na špekáčikoch a pečených zemiakoch. Na  záver  si ešte prezreli rozprávkovú časť parku a unavení, no plní zážitkov, sa vybrali domov. Bol to naozaj veľmi pekný deň.    

  Mgr. Z. Zabáková                    

 • PO STOPÁCH ZOBORSKÉHO HRADISKA

  PO STOPÁCH ZOBORSKÉHO HRADISKA

  Dňa 19.5.2022 sa žiaci piateho ročníka zúčastnili dejepisno – turistickej vychádzky na Zobor. Cieľom bolo spoznať hradisko, ktoré sa nachádzalo na vrchu Zobor približne pred 3000 rokmi. Obýval ho ľud lužickej kultúry na prelome bronzovej a železnej doby. Obranný val mal dĺžku takmer 2 kilometre. A práve po ňom sme sa chceli vybrať.

  Turistickou cestou od Liečebného ústavu sme kráčali smerom na Pyramídu. Keď sme sa k nej približovali, už z diaľky sme mohli pozorovať po oboch stranách cestičky vysoké násypy valu. Pri nich je umiestnená jedna z informačných tabúľ popisujúca hradisko. Stáli sme na mieste Severnej brány. Tu sme z turistickej cesty odbočili a vybrali sa po úzkom chodníčku, ktorý viedol vrcholom valu. Tento miestami dosahoval výšku až 7 metrov. Ním sme sa dostali na vrchol Zobora (588m.n.m.), kde kedysi stáli najvýznamnejšie budovy dávnej doby. Tu si deti rozložili deky a nadesiatovali sa. Nesmel chýbať ani zápis do pamätnej knihy. Po oddychu sme zišli o kúsok nižšie na Pyramýdu. Odtiaľ sme sa znova dostali na val a pokračovali smerom k Južnej bráne. Kúsok od nej je veľká priehlbina v zemi – cisterna, ktorá kedysi slúžila ako zásobáreň vody. Týmto úsekom sme sa vrátili na miesto, kde sme z hlavnej turistickej cesty odbočili. Nasledoval už len zostup k zoborskej nemocnici, kde nás čakal autobus.

  Až na pár oškretých kolien sa výlet vydaril. Počasie nám prialo a verím, že napriek únave budú mať deti len pekné spomienky a možno aj nové vedomosti o histórii nášho kraja.

  Mgr.L.Bíliková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Veľké Zálužie
  Školská 851/4, 95135 Veľké Zálužie
 • 0376592203